BÖCKER & PUBLIKATIONER
Ny BOK

Köp ditt exemplar av boken

En elevassistents dilemman beskriver yrkesrollen och rymmer många olika autentiska fall med vägledning i hur man kan tänka och agera kring dessa. 

Köp ditt exemplar av boken

Det visuella är ett redskap för ökad delaktighet. När eleven förstår och slipper lägga energi på att tolka, bearbeta och komma ihåg det som sägs – då blir hen tryggare och mer handlingskraftig.

Köp ditt exemplar av boken

Hur gör man anpassningar som gagnar alla elever och inte utesluter någon, oavsett hur deras behov och förmågor ser ut?
omslag elevhälsa med kartlaggning som verktyg

Vad våra läsare säger

Är ni som skola ute efter att följa en tydlig och pedagogisk modell om hur man som skola med ett systematiskt arbetssätt kan skapa en tillgänglig lärmiiljö så är det här boken för er
/Johanna Lindgren Chin - Övergripande specialpedagog och förstelärare
Boken är mycket bra, välskriven och fyller sitt syfte. Alla checklistor och kartläggningsmaterial finns med som bilagor och är enkla att förstå och följa. Kartläggningsmaterial och metod går att använda i alla elevgrupper inom grund- och gymnasieskola. Helhetsbetyg: 4.
Therese Nordholm
BTJ-häftet nr 1, 2022

Beställ våra böcker

Elevhälsa med Kartläggning som verktyg

Hur gör man anpassningar som gagnar alla elever och inte utesluter någon, oavsett hur deras behov och förmågor ser ut?

Boken Elevhälsa med kartläggning som verktyg vänder sig till alla som arbetar med elevhälsa i skolan, elevhälsoteamet såväl som pedagoger, skolledare och annan personal. T

Tydligt och pedagogiskt visar den hur man som skola med ett systematiskt arbetssätt kan skapa en tillgänglig lärmiljö, få kunskap om bemötande och bygga strukturer så att alla elever blir delaktiga i undervisningen.

Boken innehåller också förslag på frågeställningar som stimulerar till reflektioner och kollegialt lärande.

© 2023 Move Pedagogik
created by www.DesignCodes.se

Kontakta oss

Hör gärna av dig. Vi är öppna för nya samarbeten, föreläsningsmodeller och frågor kring våra konferenser, metoder och böcker.

Följ oss på Sociala medier

Vi utgår från Västerås

Vi har föreläst på följande event

 • Forum Anpassad grundskola,
  HT 2023, SISU

 • Konferensen Extra anpassningar och särskilt stöd,
  VT 2023, Lärarinstitutet

 • Konferensen Elevhälsa,
  2023 Kompetento

 • Konferensen Specialpedagogiskt forum,
  HT 2022 Kompetento

 • Jubileumskonferens,
  HT 2022, Utbildningscenter Autism, Pedagogiskt perspektiv och Studio 3

 • Lärkraft
  HT 2022, Gothia kompetens

 • Förskoleklassens Rikskonferens
  HT 2022 (Göteborg, Malmö, Stockholm), Lärarfortbildning

 • Konferens NPF anpassad lärmiljö,
  VT 2022 Lärarfortbildning

Anna Morell

Anna är specialpedagog med inriktning mot handledning och har en fritidspedagogexamen i botten.

​Anna har arbetat inom grundskolan, grundsärskolan och centrala elevhälsan. Hon har erfarenhet av att arbeta inom LSS-verksamhet och som specialpedagog på habiliteringen. Har även ideellt drivit en fritidsgård för ungdomar med funktionsnedsättning.

​Anna anlitas av Utbildningscenter Autism som utbildare och föreläsare. Hon har gedigen kunskap av att arbeta med och för personer med autism.

​Anna är en energisk, lyhörd och uppskattad handledare. Respekt för individen är ett fokus för Anna.

Utbildningar

 • Specialpedagogexamen (inriktning handledning) ) 90 hp

 • Fritidspedagogexamen (barn och ungdomspedagogik) 120 hp

 • Dans och specialpedagogik

 • Psykologi – grundkurs 30 hp

 • Kurslärarutbildning att bli lärare på kursen (”ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för barn/ungdomar och vuxna med autism)

Övriga Utbildningar & Meriter

 • Motiverande samtal

 • CAS -R (Cognitive Assessment System)

 • Studio 3 (förhållningssätt och lågaffektivt bemötande vid svåra situationer)

 • Kursutbildare för Utbildningscenter Autism.

Jenny Karlsson

Jenny är examinerad grundskollärare, specialpedagog och speciallärare. Hon har även tagit en magister i specialpedagogik och har en master i didaktik.

​Jenny har erfarenhet från LSS-verksamhet och stor erfarenhet från skolans värld. Hon har arbetat inom grundskolan med alla åldrar och stadier samt även nu på gymnasiet. Jenny har varit en del av den centrala elevhälsan samt även arbetat i särskilda undervisnings­grupper under ett flertal år. Hon är certifierad CPS-handledare.

​Jenny är kreativ, nyfiken och anser att utgångsläget i en situation bör komma ifrån förståelse för individen, dess lärmiljö och kontext. Att driva utveckling och se verksamheten eller problematiska situationer på nytt är något som driver Jenny framåt.

Utbildningar

 • Filosofie masterexamen i didaktik 120 hp

 • Speciallärarexamen 90 hp (inriktning Utvecklingsstörning)

 • Specialpedagogexamen 90 hp (inriktning Sociala samspelsprocesser)

 • Magisterexamen i specialpedagogik 60 hp (inriktning läs- och skrivutveckling/matematiksvårigheter – hinder och möjligheter)

 • Grundskollärarexamen 1-7, Sv/SO

 • Att möta autismspektrumtillstånd 15 hp

 • Dramapedagogik 30 hp

 • Outdoor education 7,5 hp

Övriga utbildningar

 • CPS – Provider Certification in Collaborative & Proactive Solutions

 • Motiverande samtal

 • CAS -R (Cognitive Assessment System)

 • TVPS -3 (Test of Visual Perceptual Skills)

 • ITPA/ITPA-3 (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities)

 • Lösningsfokuserat arbetssätt steg 1& 2